اولین جلسه رؤسای کمیته‌های تخصصی فنآوری

اولین جلسه رؤسای کمیته‌های تخصصی فنآوری

اولین جلسه رؤسای کمیته های تخصصی فتآوری در روز شنبه ۱۳۹۵/۰۲/۰۴ ، با حضور معاون تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، جناب آقای دکتر ملک زاده برگزار گردید.
اولین جلسه رؤسای کمیته های تخصصی فتآوری در روز شنبه ۱۳۹۵/۰۲/۰۴ ، با حضور معاون تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، جناب آقای دکتر ملک زاده و رؤسای کمیته های تخصصی دفتر توسعه و فنآوری معاونت تحقیقات برگزار گردید. در این جلسه نحوه حمایت های دفتر از طرح های فنآوری در سال ۹۵ – تعیین اولویت های فنآوری در سال ۹۵ – تعامل های درون و برون سازمانی در جهت توسعه فنآوری های سلامت – نحوه ایجاد زیر ساخت های مناسب و … مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.