نوآوری و فناوری (۱۰۱)

اهداف برنامه

  • آشنایی با مفهوم نوآوری و تمایز آن نسبت به مفاهیم مشابه و مرتبط (همچون خلاقیت)
  • آشنایی با مفهوم فنآوری و فنآوری های نوین
  • طبقه بندی انواع و سطوح نوآوری
  • طبقه بندی انواع فنآوری و بررسی چرخه عمر فنآوری
  • درک مفهوم نوآوری فنآورانه و شرایط پیاده سازی آن

پيوندهاي مربوطه

Training.101