نوآوری فنآورانه در بهداشت و سلامت (۱۰۲)

اهداف برنامه

  • درک وضعیت کنونی بهداشت و درمان در ایران و جهان
  • درک ضرورت پرداختن به نوآوری ( فنآورانه )  در حوزه بهداشت و درمان
  • ارائه ویژگی ها و شرایط نظام بهداشت و سلامت مطلوب
  • آشنایی با روش های نوآوری در بهداشت و درمان
  • آشنایی با ارکان و عوامل موثر بر نوآوری در بهداشت و درمان
  • آشنایی با نوآوری های فنآورانه حوزه بهداشت و سلامت در سال ۲۰۱۴

پيوندهاي مربوطه

Training.102