قوانین و مقررات بالادستی

قوانین و مقررات بالادستی شامل :

۱ – سند چشم انداز ۱۴۰۴

۲ – سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری برای قانون و برنامه پنجم توسعه

۳ – قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

۴ – نقشه جامع علمی سلامت کشور

۵ – سیاستها و اولیت های ابلاغی شورای عتف

۶ – سیاستها و اولویتها و مصوبات ابلاغی شورای فن آوری سلامت