دفتر مدیریت

jm

معاونت تحقیقات و فناوری

دفتر فناوری سلامت

چشم انداز فناوری سلامت در کشور

(با توجه به نقشه جامع علمی کشور)

 • توانا در تولید و توسعه علم، فناوری و نوآوری و به‌کارگیری دستاوردهای آن
 • پیشتاز در مرزهای دانش و فناوری با مرجعیت علمی در جهان
ماموریت دفتر فناوری سلامت
 • توسعه، حمایت و نهادینه نمودن  فناوری سلامت بمنظور دستیابی به تولید ۸۵ درصد ی فناوری‌های سلامت مورد نیاز کشور
 • برنامه‌ریزی و کمک در جهت دستیابی به سهم دو درصدی در صادرات محصولات مبتنی بر فناوری‌های سلامت در جهان (با توجه به نقشه جامع علمی کشور)
قوانین و مقررات بالادستی
 1. سند چشم انداز ۱۴۰۴
 2. سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری برای قانون و برنامه پنجم توسعه
 3. قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
 4. نقشه جامع علمی سلامت کشور
 5. سیاست‌ها و اولیت های ابلاغی شورای عتف
 6. سیاست‌ها و اولویت‌ها و مصوبات ابلاغی شورای فناوری سلامت
جایگاه و ساختار دفتر فناوری سلامت در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ساختار فناوری سلامت در زیر مجموعه معاونت تحقیقات و فناوری قرار گرفته است و دارای چارت سازمانی تحت عنوان دفترتوسعه فناوری سلامت با چهار گروه کارشناسی تخصصی بشرح ذیل  می باشد:

 • گروه سیاستگذاری و برنامه ریزی فناوری سلامت
 • گروه زیرساخت‌های فناوری سلامت
 • گروه فناوری‌های تخصصی سلامت
 • گروه پشتیبانی و پایش فناوری سلامت
شرح وظایف کلی دفتر فناوری سلامت
 • توسعه، انتقال و بومی‌سازی فناوری سلامت با نگاه رفع نیاز کشور و صادرات به سایر کشورها
 • حمایت و پشتیبانی از فناوری‌های سلامت، فناوران، شرکت‌ها، پروژه های حوزه فناوری سلامت
 • حمایت از مالکیت فکری و معنوی فناوری‌های سلامت
 • برنامه‌ریزی و سیاستگذاری توسعه فناوری در سلامت
 • ایجاد، توسعه و نظارت بر نهادهای فناوری شامل مراکز رشد فناوری، پارک‌های فناوری و شهرک‌های دانش سلامت و شرکت‌های دانش بنیان
 • مدیریت و هدایت توسعه فناوری‌های پیشرفته تخصصی در حوزه سلامت
 • انجام فعالیت‌های مطالعاتی در حوزه فناوری سلامت در کشور، منطقه و جهان
 • پایش و ارزشیابی وضعیت فناوری سلامت در کشور
ساختار سازمانی دفتر فناوری سلامت

نمودار ساختار سازمانی دفتر فناوری سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ذیل ارائه شده است.